Engine Webrowser

ไปอ่านเจอจดไว้อ่านกันลืม Firefox ใช้ Gecko Safari ใช้ Webkit Opera ใช้ Presto Internet Explorer ใช้ Trident ตอนนี้รอใช้ firefox 3 มีตัดคำไทยได้ในตัวละ IE8 ก็ออกมาให้ทดสอบแล้ว แต่รู้สึกว่าหน่วงๆ ก็เลยไม่อยากใช้ ทุกวันนี้ Firefox Only ^_^