Engine Webrowser

ไปอ่านเจอจดไว้อ่านกันลืม

Firefox ใช้ Gecko
Safari ใช้ Webkit
Opera ใช้ Presto
Internet Explorer ใช้ Trident

ตอนนี้รอใช้ firefox 3 มีตัดคำไทยได้ในตัวละ IE8 ก็ออกมาให้ทดสอบแล้ว แต่รู้สึกว่าหน่วงๆ ก็เลยไม่อยากใช้ ทุกวันนี้ Firefox Only ^_^